Uczeń, nastolatek

Nauka przedmiotów ścisłych wymaga od uczniów wyobraźni i zainteresowania, a od nauczycieli umiejętności rozbudzania w uczniach chęci do poszerzania zasobu wiedzy. Niestety, tradycyjne programy dydaktyczne są przeładowane ilością informacji, które przekraczają zdolności percepcyjne większości uczniów. Dlatego tak ważną rolę odgrywa sposób nauczania przez nauczycieli, który uwzględnia posiłkowanie się dodatkowymi pomocami dydaktycznymi.

 

 

Motywacja przede wszystkim

W procesie uczenia dużą rolę odgrywa motywacja. Pobudza do zdobywania wiedzy oraz poszerzania własnych zainteresowań. Żadne dziecko nie rodzi się prymusem. Za to każde posiada naturalną motywację do uczenia się oraz czerpania radości z opanowywania nowych umiejętności. Kiedy rozpoczyna się edukacja szkolna, dzieci tracą pasję poznawczą, przez co słabnie ich entuzjazm do zdobywania wiedzy. Dlatego tak ważne jest, aby w tym burzliwym okresie zarówno nauczyciele, jak i rodzice potrafili zachęcić dziecko do dalszej nauki. Interesujący sposób prowadzenia zajęć wpływa nie tylko na jakość nauczania, ale także wzbudzenie zainteresowania szkolnym przedmiotem.

 

Sposoby na zachęcenie do nauki chemii

Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe są głównymi narzędziami pracy nauczyciela w szkole. Korzystanie z nich gwarantuje podniesienie jakości kształcenia oraz odpowiednie dobranie środków dydaktycznych, co przekłada się bezpośrednio na stopień przyswajania wiedzy przez uczniów. Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli chemii w gimnazjum mają na celu rozwinąć zdolności obserwacji, jak i zainteresować uczniów przedmiotem. Podczas zajęć z wykorzystaniem dodatkowych materiałów uczniowie są wdrażani do pracy laboratoryjnej oraz stwarza im się warunki do twórczego myślenia.

Chyba nikt nie ma wątpliwości co do faktu, że innowacyjna forma przekazywania wiedzy jest atrakcyjna dla wszystkich grup wiekowych. Dlatego biorąc pod uwagę, że chemia jest przedmiotem eksperymentalnym, warto położyć nacisk na doświadczenia, które uczniowie mogą wykonywać samodzielnie w domu. Tego rodzaju eksperymenty są dla uczniów ciekawą przygodą oraz pomagają w zapamiętywaniu materiału dydaktycznego z książek.

 

Metodologia nauczania

Nauczanie chemii daje okazję do rozwijania takich zdolności, jak obserwacja, formułowanie uogólnień oraz wyciąganie wniosków. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, na których wdrażane są twórcze sposoby myślenia, samodzielnego planowania, jak i przeprowadzania eksperymentów chemicznych, które obrazują na żywo sposób zachodzenia reakcji chemicznych.

Dzieci powinny być wdrażane do systematyczności, dlatego tak ważna jest także nauka dobrej organizacji pracy. W przypadku wystąpienia trudności przy rozwiązywaniu zadania, rolą nauczyciela jest pomoc w zrozumieniu polecenia, zaplanowanie poszczególnych etapów niezbędnych do wykonania ćwiczenia oraz, w razie potrzeby, ewentualne udzielenie wskazówek. Warto chwalić uczniów nie tylko za osiągnięcia, ale za każdy włożony wysiłek.

 

Rodzaje pomocy dydaktycznych

Wyróżnia się dwa rodzaje materiałów – tradycyjne oraz multimedialne, do odtworzenia których konieczne jest użycie sprzętu technicznego. Zalicza się do nich filmy edukacyjne na płytach DVD, audio-booki, prezentacje multimedialne czy chociażby przeźrocza. Ciekawą grupę pomocy naukowych stanowią wszelkiego rodzaju modele, które opisują pewien aspekt rzeczywistości.  Do tego rodzaju obiektów zalicza się m.in. modele przedstawiające budowę cząsteczek chemicznych. Aby zachęcić młodzież do nauki chemii, jak i pozostałych ścisłych przedmiotów, pracę z fachową literaturą powinno urozmaicać się praktycznymi ćwiczeniami laboratoryjnymi, grami dydaktycznymi oraz pokazami eksperymentów „na żywo”.

 

Zwiększenie efektywności nauczania

Aby zwiększyć efektywność zdobywania wiedzy, uczniowie mogą posługiwać się rozmaitymi strategiami, które można wykorzystywać zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zbiorowej. Jedną z popularniejszych jest zakreślanie ważnej części tekstu za pośrednictwem kolorowego mazaka. Czynność ta przyspiesza proces wyszukiwania w tekście znaczących wypowiedzi. Kolejną praktyczną strategią jest sporządzanie notatek, które pomagają w lepszym zrozumieniu tekstu oraz kierowania na niego uwagi. Jednym z najnowszych sposobów jest przygotowanie mapy myśli (ang. mind mapping), wykorzystującej krótkie hasła oraz proste rysunki, które ułatwiają zapamiętywanie.

 

Metody aktywizujące

Skutkiem zmian polityczno-gospodarczych stały się zmiany w oświacie. Dlatego coraz większa liczba nauczycieli doceniła rolę metod aktywizujących w procesie nauczania. Ich głównym zadaniem jest nabycie przez ucznia umiejętności pracy w grupach, jak i samodzielnego podejmowania działań, które są niezbędne w dorosłym życiu. Każdy z uczniów jest indywidualnością, która posiada określone cechy charakteru. Dlatego też dane czynniki dydaktyczne oddziałują na poszczególnych uczniów w odmienny sposób i z różną skutecznością.

 

Aktywne formy nauczania

Do aktywnych form nauczania zalicza się metodę przypadków, sytuacyjną, przewodniego tekstu, dyskusję dydaktyczną, burzę mózgów, mapę pojęciową, metodę inscenizacji, metaplan, dramę, drzewko decyzyjne oraz gry dydaktyczne. Pośród wymienionych metod szczególną rolę przypisuje się metodzie projektów, która kształtuje samodzielność w wyznaczaniu celów, umiejętność planowania, pracy w zespole, korzystania z różnych źródeł informacji oraz zdobywanie pewności siebie podczas końcowej prezentacji.

W edukacji z wykorzystaniem metod aktywizujących dużą uwagę przykłada się na rozwijanie kompetencji osoby uczącej się. Osoba przyswajająca wiedzę jest aktywnym podmiotem, który zdobywa wiedzę poprzez własne doświadczenia oraz samodzielne przemyślenie danego problemu badawczego. Polska od lat zmaga się z problemem niewielkiego zainteresowania młodzieży studiami z nauk ścisłych. Pomysł na poprawienie tego stanu rzeczy jest prosty - zmiana w sposobie nauczania.

 

 

Jesteś nauczycielem i zastanawiasz się, jak uatrakcyjnić tradycyjną formę zajęć szkolnych? Poniżej możesz zapoznać się z przykładowymi pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli chemii w gimnazjum, które pomogą ci w osiągnięciu tego celu:

http://ucze.pl/zasoby/gimnazjum/chemia/

 

 

.

Uczeń, Nastolatek

Powrót do szkoły w czasie Covid-19

Już niedługo wielki powrót do szkoły. Będzie to wyjątkowy powrót, bo po bardzo długiej przerwie. Aby ułatwić dzieciom ten moment, ro...

Edukacja multimedialna – szansa czy zagrożenie

Może być przykro że młodzież, a przynajmniej jej większość, nie wie, co to jest życie bez Internetu. To jak być ...

Jak przygotować miejsce do nauki dla dziecka?

Każde dziecko, uczęszczające do szkoły, potrzebuje miejsca do nauki. To nie tylko wydzielone biurko czy fragment stołu. Miejsce musi ...

Któremu z rozwiedzionych rodziców należy udostępniać informacje o uczniu

Rodzice są po rozwodzie, prawo do decydowania w istotnych sprawach dzieci sąd przyznał obojgu i wskazał, że miejscem zamieszkania dz....