Przedszkolak

Czy przedszkole niepubliczne powinno zorganizować lekcje religii dla dzieci 6- letnich? Czy lekcje języka angielskiego muszą odbywać się dwa razy w tygodniu?

Odpowiedź:

Niepubliczne przedszkole nie ma obowiązku organizowania zajęć z religii, jeżeli nie wynika to ze statutu. Zasady organizowania nauki religii w przedszkolu reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych i szkołach publicznych (Dz.U. z 1992 r. poz. 155 ze zm.) dotyczą tylko przedszkoli publicznych.

Przepisy prawa oświatowego nie określają wymiaru zajęć z języka obcego nowożytnego (w tym języka angielskiego) w przedszkolu. Przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy i musi odbywać się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszym niż 5 godzin dziennie – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.).

Uzasadnienie:

Obowiązek zorganizowania nauki religii dotyczy wyłącznie przedszkoli publicznych oraz tych przedszkoli niepublicznych, których statut wskazuje, że takie zajęcia są prowadzone. Zgodnie z art. 12 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) nauka religii w publicznych przedszkolach jest realizowana na życzenie rodziców. W związku z powyższym, przedszkole niepubliczne nie musi organizować zajęć z religii, jeżeli rodzice nie wnioskują o takie zajęcia.

Od 1 września 2017 r. we wszystkich przedszkolach należy realizować przygotowani do nauki języka obcego nowożytnego, które dotyczy wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. W przypadku realizacji zajęć w zakresie przygotowania do posługiwania się językiem obcym, nie określa się dokładnego wymiaru godzin, jaki należy zrealizować. Przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym musi jednak odbywać się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszym niż 5 godzin dziennie – art. 13 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 6 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). W praktyce oznacza to, że przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym musi być odbywać się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej, a za prowadzenie zajęć musi odpowiadać nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje i zatrudniony w przedszkolu na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z warunkami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty.

Zapamiętaj!

Przedszkole niepubliczne może, ale nie musi stosować zasad określonych dla przedszkoli publicznych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) – art. 12.
  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych i szkołach publicznych (Dz.U. z 1992 r. poz. 155 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.) – załącznik 1.

Marta Wysocka
redaktor publikacji oświatowych
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

Przedszkolak

Postępowanie z dzieckiem agresywnym w wieku przedszkolnym

Agresja u dzieci jest zjawiskiem niezwykle często występującym zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Nie dziwi więc fakt, że ...

Jasełka - postacie pojawiające się przy żłóbku. Jakie są role na jasełka i co symbolizują?

Jasełka to tradycyjne przedstawienie opowiadające historię narodzin Jezusa. Nazwa ta wywodzi się od staropolskiego słowa jasło, które oznaczało żłób, a ...

Zajęcia i warsztaty dla dzieci, czy warto brać w nich udział od najmłodszych lat?

Niektóre przedmioty są łaskawe tylko dla wybranych. Nawet umysły ścisłe potrafią mieć problemy z matematyką w późniejszych latach swojej edukacji. Kl...

Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym

Okres przedszkolny dziecka obejmuje okres od 3 do 6 lat. Oznacza on czas przygotowania dziecka do podjęcia przez malucha obowiązku ....